دوشنبه 17 مرداد 1401

هیأت انتخاب بخش آرت فتوگرافی

محمدرضا شریف زاده

محمدرضا شریف زاده

حمید سوری

حمید سوری

گوهر دشتی

گوهر دشتی

کیارنگ علایی

کیارنگ علایی

سیدمهدی مقیم نژاد

سیدمهدی مقیم نژاد


هیأت انتخاب بخش رویکرد خلاقانه

فرهاد سليمانی

فرهاد سليمانی

نادر داودی

نادر داودی

نیوشا توکلیان

نیوشا توکلیان

محمد غفوری

محمد غفوری

محمدابراهیم صافی

محمدابراهیم صافی