دوشنبه 6 تير 1401
اسماعیل عباسی

اسماعیل عباسی

متولد 1326 تبریز
عکاس، مترجم و نویسنده ، مدرس دانشگاه، داور عکس

عضو هیأت موسس انجمن عکاسان ایران
دبیر یازدهمین و دوازدهمین دوسالانه عکس ایران
دانش آموخته رشته مترجمی زبان انگلیسی از دانشگاه تهران (1348)
دانش اموخته رشته حقوق و علوم سیاسی از دانشگاه تهران
سردبیر فصلنامه کاوش (1363-1370)
سردبیر ماهنامه عکس (1372-1376)
مدیر مسئول و عضو شورای سردبیری فصلنامه عکسنامه (1377-1379)
سردبیرماهنامه دوربین عکاسی (1378-1381)
بنیانگذار و دبیر جشنواره عکس کودک، کانون پرورشی فکر کودکان و نوجوانان،دوره‌های اول تا چهارم (1381-1384)
عضو شورای سیاستگزاری و داور نهمین دوسالانه عکس ایران (1383)
عضو شورای سیاستگزاری دهمین، یازدهمین و دوازدهمین دوسالانه عکس ایران