دوشنبه 6 تير 1401
مجید مسچی

مجید مسچی

متولد 1335 تهران
مدرك كارشناسی مهندسی الكترونيك از دانشگاه صنعتی شريف

مدير واحد عكاسی شبكه اول سيما
مدير پشتيباني توليد سيما
مدير توليد شبكه دوم سيما
مدير توليد بنياد سينمايی فارابی
مدیر عامل مؤسسه سينما شهر
قائم مقام مديرعامل بنياد يادگار‌های فرهنگي
قائم مقام بنياد سينمايي فارابي
عضويت در شوراي طرح ارزشيابي هنرمندان (بخش عكس)
عضويت در هيأت مديره موزه سينما، مؤسسه سينما شهر و مؤسسه رسانه‌های تصويری
ريیس هيأت مديره شركت پشتيبانی و تجهيز سينمای ايران